Sluiten

Gedimat Antwerpen

 • Cleydaellaan 12
 • 2630 Aartselaar
 • Tel.: 03 827 26 39
 • Fax: 03 827 59 28

Openingsuren

OPENINGSUREN SHOP & MAGAZIJN

 • ma tot vr07u00 - 18u00doorlopend open
 • zaterdag08u00 - 12u00

GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN

Routeplan

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN


1.1.
Op alle verkopen, leveringen en werken door BRIDTS bvba, met zetel te B-2630 Aartselaar, Cleydaellaan 12 (hierna BRIDTS), met ondernemingsnummer 0477.240.790, zijnde de algemene voorwaarden van toepassing.
Tenzij er expliciet en schriftelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken, zijn zij bindend voor de klant en primeren zij boven alle andere mogelijke bepalingen of voorwaarden.
In geval van nietigheid van één of meerdere clausules van deze voorwaarden, blijven de overige clausules onverminderd van toepassing.  Het feit dat BRIDTS bvba één of andere clausule die in deze algemene voorwaarden in haar voordeel gestipuleerd is, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht zich daarop alsnog te beroepen.  
De ondertekening van de offerte en/of de ondertekening/uitvoering van het contract houdt tevens de algehele en definitieve aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

1.2.
Prijsoffertes en bestekken worden door BRIDTS louter bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend ten aanzien van BRIDTS.  Prijsoffertes en bestekken zijn gebaseerd op de alsdan geldende waarden van lonen, materialen en diensten en de alsdan opgegeven vermoedelijke hoeveelheden of bouwplannen.  
Indien genoemde waarden wijzigen heeft BRIDTS het recht de prijzen evenredig aan te passen.  Alle taksen van om het even welke aard zijn ten laste van de klant.  Indien op vraag van de klant BTW-afwijkingen worden toegestaan die nadien na controle verkeerd blijken te zijn, zal de klant tussenkomen in betaling van de niet geheven BTW en de eventuele bijkomende boete en rente opgelegd door de bevoegde overheid.


2. OFFERTES EN BEVESTIGINGEN

2.1.
De voorstellen/offertes van BRIDTS houden geen enkele verbintenis in. De verklaringen van vertegenwoordigers en de bestellingen zijn slechts geldig wanneer zijschriftelijk aanvaard of bevestigd werden door BRIDTS.
De koper is onherroepelijk verbonden door de ondertekening van de offerte.

2.2.
Op eender welke soort natuurstenenvloeren wordt nooit garantie gegeven. Immers bij bestelling van dergelijke vloeren neemt de koper alle risico’s op zich en verklaart hij uitdrukkelijkvoldoende de staat, hoedanigheid en kwaliteiten evenals de gebreken ervan te kennen en ontslaat de verkoper alle verantwoordelijkheid ook wat betreft de verborgen gebreken.
Aangezien de staalpanelen onmogelijk alle kleurschakeringen van de natuursteen kunnen weergeven, kunnen deze dan ook enkel als type-reverentie worden beschouwd.
Bovendien kan geen enkele klacht worden aanvaard over onregelmatigheden met betrekking tot kleurschakeringen, aders, schilfers, kalkuitslag, mineralen e.d.

2.3.
Gelieve voor het plaatsen de keuze, tonaliteit en kaliber te controleren. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor geplaatste materialen.

2.4.
De door ons opgegeven hoeveelheden werden berekend volgens uw gegevens en zijn bijgevolg louter informatief. Wij kunnen hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.


3. BETALINGEN

3.1
Facturen zijn betaalbaar op factuurdatum, of indien de facturen een vervaldag vermeldt, geldt de vervaldag.

3.2
De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of een handelseffect heeft tot gevolg dat:
 • Alle overige openstaande vorderingen met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden.
 • Alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen.
 • Alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling verwijlintresten genereren gelijk aan 10 % per jaar vanaf de vervaldag.
 • Alle verschuldigde bedragen worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 150 euro.
 • De verkoper het recht krijgt zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade.

3.3.
Zelfs nadat de verkoop bevestigd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om zekerheden te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. 
De verkoper is gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang zulke zekerheden hem niet gegeven werden. In dit laatste geval zal de verkoper het recht hebben om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.


4. LEVERINGEN EN RISICO’S

4.1.
De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de koper vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco bestemming.

4.2.
Behoudens in geval van opzet of van grove fout, zijn de verkoper noch de onderaannemers aansprakelijk indien ter gelegenheid van de levering schade werd toegebracht aan zakendie de koper onder zijn bewaring heeft.

4.3.
De chauffeur is niet verantwoordelijk voor beschadiging van voetpaden, tuinmuren, rioleringen, enz wanneer hij op verzoek van de klant de materialen aflevert op moeilijk te bereiken  plaatsen.

4.4.
Waarborgpaletten worden enkel gecrediteerd bij teruggave door de klant, enkel van aangekochte goederen bij BRIDTS bvba en dit ten laatste 6 maanden na aankoop van de goederen.


5. AANVAARDEN EN KLACHTEN

5.1.
Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de vijf dagen per aangetekendschrijven of per fax door de koper aan de verkoper zijn verzonden

5.2.
De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals ze waren op het ogenblik van het lossen totdat deverkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is over te gaan.

5.3.
In geval de verkoper de gegrondheid van de ingediende klacht erkent, zal zijn verplichting er toe beperkt zijn de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van gelijk welke vergoeding.

5.4.
Behalve in geval van verborgen gebrek, geldt de verwerking der materialen altijd als aanvaarding ervan.

5.5.
Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van geleverde goederen op te schorten.

5.6.
De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de aankomst geschieden met de chauffeur of met de vervoerder. Behoudens in geval van een op de dag derlevering ingediende en als juist erkende klacht, zijn de partijen gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrief of de afleveringsbon.

5.7.
Wanneer de behoorlijke kwaliteit van de materialen betwist wordt, beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich uitsluitend tot de waarde van de ondeugdelijke producten entot de tussenkomst van de fabrikant/leverancier.


6. VERBREKING

6.1.
In geval van verandering in de toestand van de koper, zoals overlijden, ontzetting, opsluiting of iedere andere beperking van bekwaamheid, in geval de koper één of meer van zijnverplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, zijn handelsactiviteit geheel ofgedeeltelijk stopzet, in geval de koper overgaat tot vereffening, fusie of splitsing, in geval zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, behoudt de verkoper zich hetrecht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat één der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren zondervoorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding.

6.2.
Indien de verkoper van zijn voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn op de datum van verzending van een aangetekende brief diedaartoe door de verkoper aan de koper wordt gericht, en zal de verkoper gerechtigd zijn de geleverde goederen, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen.


7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper.


8. GESCHILLEN

Geschillen worden beslecht door de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.
Indien de Vrederechter pecuniair bevoegd is, aanvaarden partijen de bevoegdheid van de Vrederechter van het 5de kanton te Antwerpen.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website. Deze algemene voorwaarden kunnen ook opgevraagd worden in onze winkel.